« Reactie Tapp Coalitie op LNV visie kringlooplandbouw: consument betaalt mee»

Gepubliceerd op 17-06-2019

Goede stap richting kringlooplandbouw,  consument kan meebetalen via duurder vlees

Persbericht 17 juni 2019 

Ministerie LNV toont richting en benoemt knelpunten; economische onderbouwing mist voor inkomen boeren, vindt True Animal Protein Price Coalition (Tapp Coalitie).

De Tapp Coalitie, een stichting gericht op een eerlijke prijs voor vlees en zuivel, met partners uit de sectoren voedsel, gezondheid, milieu en dierenwelzijn, verwelkomt het toekomstperspectief op kringlooplandbouw dat vandaag door minister Schouten (LNV) is gepubliceerd. Uit het plan blijkt volgens Schouten dat voedsel duurder zal moeten worden, omdat de kosten van goedkoop voedsel nu worden afgewenteld op boer, natuur en milieu. Net als LTO Nederland mist de TAPP Coalitie echter de (bedrijfs)economische onderbouwing van de gewenste kringlooplandbouw, waardoor boeren een hogere prijs krijgen als zij meer investeren in klimaat, milieu, natuur en dierenwelzijn. De TAPP Coalitie vraagt daarom aandacht voor (experimenten voor) true pricing, zoals een duurzaamheidsbijdrage op vlees van 20 eurocent per ons vlees. Dit kan jaarlijks 1 miljard euro opleveren, waarvan ongeveer 500 miljoen euro voor compensatie van lagere inkomens (bijv. lagere btw op groenten en fruit) en 500 miljoen euro voor een fonds duurzame landbouw. Hiermee kan geïnvesteerd  worden in duurzame landbouw, waaronder melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Dat is gemiddeld 20.000 euro voor de ruim 20.000 veehouderij bedrijven. De TAPP Coalitie heeft onderzoeksbureau’s CE Delft en het Centrum voor Landbouw en Milieu opdracht gegeven een dergelijke duurzaamheidsbijdrage op vlees uit te werken, met voorstellen voor investeringen in een duurzame veehouderij zodat boeren een hoger inkomen krijgen naarmate zij duurzamer produceren. De studie is in juli gereed. 

Bedrijfseconomisch fundament

Uit het realisatieplan van het ministerie van LNV blijkt dat de overheid vooral bestaande middelen gerichter op kringlooplandbouw inzet. Een echt investeringsplan ontbreekt. Dat terwijl er al jaren steeds meer van boeren en tuinders wordt verwacht, terwijl daar minder inkomsten tegenover staan. “Minister Schouten vraagt terecht aandacht voor de te lage prijs van voedsel”, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Met een oproep om meer te gaan betalen in de supermarkt zijn we er echter nog niet”. Jeroom Remmers, directeur van de Tapp Coalitie: “Minister Schouten doet er verstandig aan met staatssecretaris Menno Snel van Financiën te verkennen of een duurzaamheidsbijdrage op vlees een financieringsbron kan zijn voor kringlooplandbouw, het Deltaplan Biodiversiteit en de landbouwmaatregelen uit het klimaatakkoord” . Europese landbouwsubsidies dalen, terwijl de verwachtingen naar boeren steeds hoger worden. Naast kringlooplandbouw wordt ook beleid op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit op de inkomensondersteuning van boeren afgewenteld. “Er is een nieuwe structurele inkomensbron nodig voor duurzame (kringloop)boeren, buiten de markt om; dat kan via een duurzaamheidsbijdrage op vlees en later ook zuivel”, aldus Jeroom Remmers. Remmers was eerder de motor achter de eerlijke melk campagne van Milieudefensie. Als gevolg daarvan krijgen nu meer dan duizend melkveehouders een hogere melkprijs van Friesland Campina en Royal Aware als zij duurzamer produceren. 

Betrokkenheid Tapp Coalitie bij Kringlooplandbouw

Diverse partners van de Tapp Coalitie zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe LNV visie (zoals de Triodos Bank of de Transitie Coalitie Voedsel). Ook waren zij betrokken bij de projecten waar aan circulariteit en duurzaamheid wordt gewerkt. De Tapp Coalitie zoekt partners bij provincies en partijen die werken aan o.a. het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Food Valley, Groene Hart, Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland en het Deltaplan Biodiversiteit, zodat samengewerkt kan worden aan een verdienmodel voor duurzame veehouders op een manier waarbij de consument de true price betaalt voor vlees en zuivel. Samen met hen wil de Tapp Coalitie ook gebruik maken van de nieuwe LNV innovatie subsidieregeling van 25 miljoen euro in 2020 voor kringlooplandbouw voor een pilot met een duurzaamheidsbijdrage op vlees van 2 euro die ten goede komt aan duurzame veehouders.  

De Tapp Coaltitie is ook betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Op 17 april presenteerde de organisatie haar visie op een bijeenkomst bij Pakhuis de Zwijger, waar ook de auteur sprak van een recente studie van Oxford University voor een ‘Healht tax on meat’ in 140 landen, waaronder Nederland. Samen met Urgenda werd twee weken geleden een visie uitgebracht op een duurzaamheidsbijdrage op vlees van 2 euro per kg vlees, die gesteund werd door o.a. Natuur en Milieu, Greenpeace, Dierenbescherming en Oxfam Novib, maar ook door vele bedrijven: https://tappcoalitie.nl/nieuws.

Stichting Natuur en Milieu is een van de onderhandelaars aan de klimaattafel Landbouw & Landgebruik. Hierin is een lagere consumptie van vlees en een hogere consumptie van groenten en fruit opgenomen in de plannen om te komen tot 3,5 Mton CO2 reductie in de landbouw. Als vlees 2 euro per kg duurder wordt, levert dat volgens de Tapp Coalitie wereldwijd bijna 1,5 Mton CO2 reductie op.  

Meer info: Jeroom Remmers, directeur Tapp Coalitie 06 22 40 77 12

tappcoalitie.nl hwremmers@gmail.com 

koeien-01560805539.jpg