« De route naar COP 28, de TAPP-coalitie op de VN klimaatconferentie in Bonn»

Gepubliceerd op 22-06-2023

Afgevaardigden van meer dan 100 partijen bij de Overeenkomst van Parijs kwamen van 5 tot 15 juni bijeen in Bonn, Duitsland, voor een cruciale bijeenkomst in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie (COP 28) in Dubai in december. Deze persoonlijke bijeenkomst markeerde de eerste sinds COP27 in Sharm el-Sheikh (Egypte) en bood een kans om belangrijke beslissingen te nemen voor de komende jaren.

a conversation with African delegatsHoewel er aanvankelijk frustraties waren over het uitblijven van overeenstemming over een agenda voor de twee weken
durende sessie, en het hoofd van het VN-klimaatorgaan ontevreden was over het resultaat van de  klimaatbesprekingen in Bonn,
werd er enige vooruitgang geboekt in Bonn. Partijen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gebruikten
de bijeenkomst om zich te concentreren op de uitdaging van de ambitie voor de periode na 2030, en hun werk
aan de wereldwijde inventarisatie (de evaluatie van de voortgang van nationale actieplannen, de nationaal bepaalde bijdragen)
te bevorderen. 

De Global Stocktake

De Global Stocktake, die in december op de COP28 in Dubai zal worden afgesloten, heeft tot doel de ambitiecyclus van de Overeenkomst van Parijs te stimuleren. Het zal de basis leggen voor de emissiereductiedoelstellingen van de partijen voor 2035 en 2040, alsook voor inspanningen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en financiële en technische steun te verlenen aan ontwikkelingslanden.
 
De onderhandelingen hadden ook betrekking op de tijdens de COP27 gedane toezegging om evenwichtige nieuwe financieringsregelingen vast te stellen, met een grotere donorbasis, om kwetsbare landen en gemeenschappen die door de klimaatverandering worden getroffen, te helpen. Hoewel er vooruitgang werd geboekt bij de operationalisering van het Santiago-netwerk over verlies en schade in Bonn, werd er geen besluit genomen. De EU blijft hoopvol dat er in Dubai een oplossing kan worden gevonden, zodat technische bijstand snel de meest behoeftigen kan bereiken.

De Europese Unie 


De EU erkent het belang van klimaatfinanciering op de hele agenda en houdt vast aan haar toezeggingen inzake klimaatfinanciering. Het afstemmen van de wereldwijde financiële stromen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs is essentieel om de existentiële uitdagingen van de klimaatcrisis aan te pakken. Dit omvat het onderzoeken van de pool van donoren, een kwestie die moet worden aangepakt op COP 28. Tijdens de technische deskundigendialogen hebben constructieve en inhoudelijke discussies plaatsgevonden over de nieuwe doelstelling voor klimaatfinanciering na 2025 en de lopende financieringsregelingen, waaronder een fonds voor verlies en schade. Deze discussies zullen waardevolle input leveren voor convergentie op COP 28.

foto2-conference-1687296008.png
 
Op de conferentie speelden de TAPP-coalitie en enkele van haar actieve partners in Bonn, zoals Proveg International, een belangrijke rol bij het pleiten voor duurzame praktijken in de voedsel- en landbouwsector. Als een coalitie bestaande uit toonaangevende landbouw-, gezondheids-, voedsel- en milieuorganisaties, evenals liefdadigheidsinstellingen, was het doel van TAPP Coalition om de invoering van een eerlijk prijsmodel in landen met een hoog inkomen voor vlees en zuivel te bevorderen, inclusief een duurzaamheidsheffing. Op deze manier kan de overconsumptie van vlees worden teruggedrongen in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. 

foto1-1687296007.png
 

De TAPP-Coaltie aan zet


Daarnaast benadrukte de TAPP-coalitie de bredere positieve effecten van het voorgestelde prijsmodel. Zij voerden aan dat de inkomsten kunnen worden gebruikt om de btw en consumentensubsidies op groenten en fruit te verlagen, financiële bijstand te verlenen aan huishoudens met een laag inkomen en ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en de bescherming van bossen of de financiering van het verlies- en schadefonds. Door deze argumenten te presenteren, wilde de TAPP-coalitie de cruciale rol benadrukken van het opnemen van de milieukosten van dierlijke eiwitten in de prijs om de EU-doelstellingen met betrekking tot klimaat, biodiversiteit, volksgezondheid en dierenwelzijn te bereiken.
 
Over het algemeen heeft de aanwezigheid en actieve deelname van de TAPP Coalition aan de conferentie bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van duurzame praktijken en het verminderen van vleesconsumptie in de voedsel- en landbouwsector.
 
TAPP Coalition had veel ontmoetingen met relevante vertegenwoordigers van landen (EU-Commissie, Nederland, Vanuatu en anderen). Zie foto met de landenvertegenwoordiger uit Vanuatu. 
 
 foto-3-vanuatu-1687296007.png
 

TAPP kwam tijdens verschillende side events tussenbeide met vragen en opmerkingen. We hebben side events gepland tijdens de COP28 in Dubai (bijvoorbeeld over voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw ETS-systeem voor de landbouw en plannen van Denemarken en Nieuw-Zeeland voor het beprijzen van broeikasgasemissies in de landbouwsector). TAPP Coalition ontwikkelde en besprak strategieën met onze bondgenoten in Bonn. Een strategie is om lage-inkomenslanden en kleine eilandstaten uit te nodigen om elk klimaatakkoord (COP28-ondertekening) te blokkeren als rijke landen zich niet committeren aan het starten van beleid om de vleesconsumptieniveaus te verlagen naar veilige niveaus binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze strategie werd verwelkomd door de leden van het Climate Action Network in Afrika (zie foto). TAPP Coalition schreef ook een voorstel voor een toekomstige Global Agreement on Meat and Climate Change (GAME CCHANGE).

Verder moet worden vermeld dat TAPP Coalition is uitgenodigd om deel te nemen aan de Climate Resilient Food Systems (CRFS) Alliance, geleid door Julia Weatherhogg. Op 6 juli ontvangen we verdere details. Daarnaast zal TAPP Coalition contact opnemen met de COP28-organisatie en enkele agendapunten en manieren voorstellen om 'true pricing' van broeikasgasemissie-informatie over de voedselcatering te presenteren tijdens de COP28-conferentie.
 
De zitting in Bonn werd afgesloten met de partijen die overeenkwamen een reeks "informele nota's" in te dienen die als basis zullen dienen voor de verdere werkzaamheden in de aanloop naar de COP28 in Dubai in december 2023. In haar slotverklaring prees de EU de vooruitgang die tijdens de tiendaagse zitting is geboekt en moedigde zij de partijen aan om vóór de volgende persoonlijke bijeenkomst consensus over verschillende kwesties te blijven opbouwen. 
 

foto-4-can-1687296008-1687423585.png