« SER gevraagd om advies eerlijke, hogere vleesprijs»

Gepubliceerd op 08-04-2021

Vandaag verstuurde de TAPP Coalitie deze brief aan twee SER Commissies:

Open brief aan SER 8 april 2020

Geachte leden en vertegenwoordigers van ministeries van de Commissies DUO en SEA, voorzitter, directie en kroonleden, 

 De SER kan ongevraagd advies geven. Is het mogelijk op relatief korte termijn ook zo’n advies op te stellen over een verbruiksbelasting op vlees en parallel boeren extra te betalen voor meer duurzame, diervriendelijke productie en een btw verlaging op groenten en fruit, als onderdeel van een pakket om gezond voedsel goedkoper te maken en voedsel met een relatief negatieve impact op gezondheid en milieu juist duurder te maken? 

Gevolgen voor lage inkomens dienen uiteraard qua koopkracht gerepareerd te worden, zoals politieke partijen die voorstander zijn van vlees- en suikerbelastingen ook deden in hun verkiezingsprogramma’s (zie CPB doorrekening D66, CU en GL programma’s voor netto positieve effecten op 40% laagste inkomens groepen). 

Een heffing op vlees levert jaarlijks bijna 2 miljard euro op. Een deel hiervan zou gebruikt kunnen worden voor de duurzame landbouw transitie. Een voorstel voor 600 mln euro/ jaar voor betalingen aan boeren voor milieu, klimaat, natuur en dierenwelzijn is uitgewerkt door TAPP Coalitie met landbouw- en dierenbeschermingsorganisaties: https://www.tappcoalitie.nl/images/Voorstel-Tapp-Coalitie-eerlijke-beprijzinng-4-nov-2019-1588512992.pdf

Ook Duitsland werkt aan een heffing op vlees en zuivel om boeren te ondersteunen met 3,6 miljard euro per jaar voor een dier- en milieuvriendelijkere veehouderij. Landbouw organisaties en de Duitse CDU landbouw minister hebben dit plan met steun van het Duitse parlement ontwikkeld. Zie dit bericht van LTO Nederland: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/03/duitse-vleestaks-komt-er-hoe-dan-ook-aan 

En nu wij! Een meerderheid van de bevolking van 63% steunt een heffing op vlees van tenminste 10 eurocent per 100 gram vlees, en zelfs 72% van VVD-stemmers en 67% van CDA stemmers (DVJ insights enquete 2020).

Diverse adviesorganen en Commissies van de overheid hebben al gepleit voor een verbruiksbelasting op vlees, ook omdat dit broeikasgasemissies met minstens 2 Mton / jaar verlaagt en zorgkosten omlaag brengt. 

Een goedkopere, effectievere klimaatmaatregel is bijna niet te bedenken. Volgens de PBL doorrekening van het concept klimaatakkoord levert het verminderen van de vleesconsumptie tot aan het niveau van de Schijf van Vijf (wat snel zou lukken met een heffing op vlees) veel meer CO2 eq reductie op dan alle gebouwen klimaatneutraal of aardgasvrij maken (waar we nu miljarden euro’s per jaar in investeren). 

Hieronder de adviezen op een rij; tijd om door te pakken nu er een nieuwe regering komt.  

1) Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: Duurzaam en Gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem (18 sept 2018)

2) Brede maatschappelijke Heroverwegingen (22 april 2020) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-10-naar-een-duurzamer-voedselsysteem

3) Bouwstenen voor een beter belastingstelsel - gezondheidsgerelateerde belastingen (20 mei 2020) 

4) Bestemming Parijs ; wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030 (19 jan 2021)

5) RIVM (6 april 2021) Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventie Akkoord, waarin 10 punten zijn opgenomen om overgewicht tegen te gaan door wettelijke maatregelen en heffingen op o.a. suiker, vlees en ultrabewerkt voedsel en btw-vrijstelling voor producten in de Schijf van Vijf. https://www.rivm.nl/nieuws/experts-komen-met-voorstellen-voor-extra-maatregelen-nationaal-preventieakkoord

6)  Advies normeren en beprijzen stikstof emissies: heffing op vlees verlaagt ammoniak emissies met 5,2 kton, waarvan vermoedelijk een fors deel in Nederland, Duitsland en België (wat stikstof uit het buitenland verlaagt). https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2021/03/19/bijlage-1-normeren-en-beprijzen

De verbruiksbelasting op vlees stond / staat ook prominent in: 

1) de stemwijzer.nl en in verkiezingsprogramma’s van regeringspartijen D66 en ChristenUnie en 3 andere politieke partijen

2) de TNO klimaatraadpleging onder burgers: https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/03/03/burgers-geraadpleegd-over-klimaatbeleid

3) een plan van de Duitse CDU landbouw minister voor financiering van een landbouw transitie in Duitsland (Spanje verlaagde de btw op groenten/fruit in 2012 al van 8 naar 4% en vlees ging naar 10%). 

4) een voorstel van TAPP Coalitie (een brede coalitie van NGO’s en bedrijven); gesteund door 52-63% van de Nederlandse bevolking; mits tegelijk de btw op groenten/fruit omlaag gaat en boeren / lage inkomens gecompenseerd worden. 

5) een oproep in Economisch Statistische Berichten van o.a. economen en wetenschappers voor een milieuheffing op vlees: 

https://esb.nu/blog/20055938/eerlijke-vleesprijs-inclusief-milieukosten-hard-nodig-voor-onze-boeren-en-gezondheid

6) een oproep van o.a. directeuren Rabobank, Friesland Campina en Natuurmonumenten in Volkskrant om heffingen en prijsverlagingen in te voeren op voedsel met als grondslag milieu en volksgezondheid (lees vlees duurder, groenten/fruit fiscaal goedkoper maken): 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/brede-coalitie-voor-omwenteling-landbouw-beloon-boeren-ook-voor-de-bescherming-van-natuur~b1dc55c5/

7) een manifest voor gezond voedsel ondertekend door o.a. LTO Glastuinbouw https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/organisaties-land-en-tuinbouw-gezondheid-en-milieu-presenteren-manifest-gezonde-voeding/ 

Zie hier ook de reactie van TAPP Coalitie op het EY rapport over een verbruiksbelasting op vlees: 

https://tappcoalitie.nl/nieuws/15953/reactie-

Hoogachtend,

Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie

Tappcoalitie.nl  06 22 40 77 12

onderhandelen-01617900925.jpg